درخواست عضویت

منشور اخلاقی

 باسمه تعالی

منشور اخلاقی انجمن شرکتهای نرم افزاری پایبندی خود را نسبت به ارزش های ذیل اعلام و خود را متعهد به ، ما اعضاء انجمن شرکتهای نرم افزاری ، در انجام وظایف و مسؤلیت های حرفه ای رعایت آن می دانیم: )

به ارزشهایاخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه احترام گذاشته وبرای منافع ملی و سلامت جامعه و حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی اولویت قائلیم. 1 ) در جهت کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی تخصصی ، دررشد و توسعه دانش بومی در جامعه، تلاش میکنیم 2 ) رعایت ادب ونزاکت ، رفتار عادلانه و منصفانه در برابر ذینفعان را همواره از وظایف خویش می دانیم. 3 ) مشتری را عاملی برای رشد و بقای خود و صنعت نرم افزاردر کشور میدانیم. از این رو فعالیتمان رابر مبنای مشتری محوری استوار ساخته و به 4 عنوان شریک تجاری خود، سعی در جلب اعتماد ورضایت وی داریم. . ) همواره به نظرات مشتری برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات، ارج نهاده و خود را متعهد به پاسخگویی میدانیم 5 ) ارائه خدمات رامنطبق با نیاز کسب و کار مشتری بر اساس اصول تخصصی و دانش فنی روز انجام داده و کیفیت خوب محصولات و خدمات خود 6 راتضمین مینمائیم. ) مشتری راآگاه وانتخاب گر دانسته و در جهت انتخاب درست به او یاری میرسانیم واز هر گونه تضاد منافع احتمالی که ممکن است در انجام خدمات 7 برای وی پیش آید ، مطلعمیسازیم. ) به تعامل و همافزایی بین اعضا باور داشته و انجمن شرکتهای نرم افزاری را به عنوان مرجع داوری و حکمیت بین اعضاء میپذیریم. 8 . دانش، تجربه و مهارتهای لازم را دارا باشیم ، ) ارائه خدماتفنی به مشتریان را فقط در صورتی قبول میکنیم که صلاحیت حرفه ای و تخصصی 9 ) خود را امین مشتری دانسته و نسبت به اطلاعات او امانت دار هستیم و بر این اساس اطلاعاتی را که در جریان ارائه خدمات حرفهای خود به دست می 11 آوریم بدون مجوز صاحب اطلاعات، استفاده یا افشا نخواهیم کرد، مگر آن که از نظر قانونی حق یا مسؤلیت آن را داشته باشیم. ) از ارائه خدمات به مشتریانی که به دنبال اعمال غیر اصولی یا غیر قانونی هستند و یا به هر نوعی تلاش دارند تا عملکرد حرفه ای ما را تحت الشعاع 11 قرار دهند خودداری می کنیم. . ) حضور فعال درمحافل صنفی را جزئی از مسؤلیتهای خویش تلقی نموده و در این راستا کوشاهستیم 12 ) موظف به ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفهای خود بوده و برای دستیابی به آخرین تحولات حوزه کسب و کار خود در سطح معیارهای پیشرفته جهانی 13 و در راستای تحقق توسعه پایدار، تلاش خواهیم نمود. ) در صورت تشخیص یا مشاهده مواردی در طرح ها و پروژه ها ، که منافع ملی و سلامت جامعه را به مخاطره خواهد انداخت، مقام ذیصلاح یا انجمن 14 شرکتهای نرم افزاری را در جریان می گذاریم. مگر با رضایت مجری یا حکمیت انجمن اقدام نمیکنیم. ، ) به انجام و تکمیل پروژه هایی که مجری عضو انجمن است و او ناتمام مانده است 15 ) کارکنان خود راجزء اصلی ترین سرمایههای خویش تلقی نموده و همواره در ارتقاء علمی، تخصصی واجتماعی ایشان در راستای اهداف سازمانی کوشیده 16 و به ضرورت تشویق و تقدیر آنها باور داریم و کارکنان سایر اعضا را فقط بعد از اخذ رضایت نامه شغلی به کار خواهم گرفت. ) سعی در ایجاد،حفظ و گسترش سازمانی داریم که کارکنان به حضور در آن افتخارکنند. 17 ) به اصل رقابت سالم و پرهیز از هر نوع اعمال نفوذ و روشهای غیر اخلاقی برای جذب مشتری پایبندیم. 18 ) از نتایج کارهای دیگر شرکتهای عضو انجمن در پروژه های خود، بدون ذکر مأخذ و کسب مجوز (در مواردی که استفاده از منبع منوط به کسب مجوز 19 شده است) استفاده نخواهیم کرد. . ) با حمایتها ومساعدت های مادی و معنوی خویش، در تثبیت و ارتقاء جایگاه انجمن شرکتهای نرم افزاری تلاش میکنیم 21
اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدیرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی انجمن شرکتهای نرم افزاری به شرح فوق می دانم. تاریخ و امضا

محتوای بیشتر در این بخش: منشور اخلاقی »
بارگیری پیوست‌ها:

آشنا

در آیینه شبکه های اجتماعی

 

 

محصولات

بالا