Home آخرین اخبار انجمن آشنا علت الزام به استفاده از سامانه های ERP در صنعت

علت الزام به استفاده از سامانه های ERP در صنعت

علی رضا بزرگمهری دبیر و نائب رئیس هیات مدیره انجمن آشنا در مصاحبه با روزنامه راه مردم ویژه روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ در رابطه با علت الزام استفاده از سامانه های ERP در صنعت چنین می گوید :

صنعت درکشور ما از دیدگاه های مختلفی با مشکل مواجه است، یکی از مهمترین بخش این مشــکلات در نگاه شــهودی در تصمیم گیری هــا و عدم وجود ابزار مناســب برای تصمیم گیری مبتنــی بر واقعیات لحظه ای و همچنین کنترل نتایج تصمیم، می باشد. اصــولا ما در صنعت به ماننــد راننده ای که بدون امکان مشــاهده شیشه جلو خودروکه رویدادهای آتــی را نمایش می دهد هدایت خودرو را بعهــده داریــم و رانندگی با آینه جلو که پشــت را نمایش مــی دهد صورت می پذیــرد. بعنوان مثال همواره بر اســاس گزارشــات ماه گذشــته، فصل گذشــته و سال گذشــته تصمیمات گرفته می شود در حالیکه در دنیا، بر اســاس بهای تمام شــده واقعی مرحله ای لحظه ای و مقایسه سناریو های مختلف و تاثیر آنها بر بهای تمام شــده (What if Analysis)تصمیمــات اتخاذ می گــردد. اصــولا ابزارهــای برنامه ریزی واقعــی در تامین، فروش، تولیــد، تعمیرات پیشگیرانه، نیروی انسانی و سایر منابع کمتر اســتفاده می گــردد و یا بر اســاس ترکیب شــهود و اطلاعات قبلی صــورت می پذیرد. طبیعتا راننــده ای که در پیــچ و خم های جاده بخواهد بر اســاس آینه جلو که پشت را نمایــش می دهد رانندگی نماید با هزاران مخاطره مواجه می گردد.
راه حل چیســت؟ راه حل در این مشــکل، استفاده از سامانه های واقعی Enterprise Resource Planning یــا ERP است. در این ســامانه ها نقش برنامه ریزی بســیار مهم ارزیابی می شود. گاهی پرسیده می شــود نرم افزارهــای ERP را چگونه مــی تــوان از ســایر نمونه های سیســتم جامــع شناســایی کــرد، در پاســخ به این ســوال موارد ذیــل کمک خواهــد کرد که تمایــزی بین نرم افزارهای ERP و ســایر سامانه های جامع قائل شوید :
١ -آیا ســامانه شما امکان شــبیه سازی و اجرای آزمایشی و بررسی نتایج چند سناریو را مــی دهد و یا خیر، بعنــوان مثال قرارداد جدیــدی را با مدت ١٢ ماه و تولید ١٠٠٠٠ عدد از کالایی دریافت شــده اســت، کدام تصمیم بیشــترین منفعــت را دارد(افزایش شــیفت کاری، افزایــش ســاعت کار و پرداخــت اضافه کاری، افــزودن خط تولید( یک ERP باید امکان شــبیه ســازی این سناریوها را در صورت وجود اطلاعات لازمه در سیســتم باید فراهم و نتایج را ارائه دهد تا تصمیم اتخاذ شود.
۲- بدلایلی از بین ســه خــط تولید می خواهیم یکی را برای مدتی غیر فعال کنیم، کدام خط بیشتر بنفع شرکت می باشد؟
۳ -برای یک پست سازمانی نیاز به فردی با مشخصات خاصی داریم، هر مشخصه دارای اهمیتی متفاوت از دیگران است، کدام فرد از بین متقاضیان بهتر است.
از مزایای مهــم ERP میتوان موارد زیر را برشمرد:
۱ -یکپارچگی پایگاه داده، دریافت اطلاعات در بخشهای مختلف را تســهیل نموده و از افزونگی نگهداری و گردش اطلاعات ممانعت مینماید.
۲ -با توجه بــه آنچه که در فوق به تفصیل ارائه گشــت و بــا عنایت بــه اهمیت وجود بهروشها( Best Practice )در ERP ، با استقرار سیستم، امکان استفاده از تجارب و استانداردهای جهانی حاصل میگردد، البته میزان رسوب این بهروش ً ها در سازمان کاملا به استفاده کنندگان آن مرتبط میباشد، لذا آموزش و فرهنگســازی دو شق لاجرم در اســتقرار سیســتمهای برنامه ریزی سازمان می باشند.
۳ -سیســتمهای ERP با توجــه به اینکه فراروشهــا را در نهاد خود منتقل مینمایند بنابراین به عنوان پروژه های مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری، فرآیندها و ساختار سازمان ارزیابــی میگردند، بنابراین مکانیزاســیون وضعیــت موجود ســازمان به هیــچ وجه از اهداف اینگونه سیستمها نمیباشد.
۴ -با توجه به یکپارچگــی نرم افزار و پایگاه داده، اســتقرار این سیستمها با شفاف سازی ســازمان و فرآیندهای آن منجر به تسهیل در تصحیح و گسترش فرآیندها و ممانعت از سوءاستفاده های مالی و … میگردد.
۵ -افزایش ســهولت در ارتقــاء فناوری اعم از فناوریهــای اطلاعات نظیر ســامانه های RFID و یا اتوماسیون صنعتی، به این علت که ســامانه های ERP حاوی بستر اینگونه فناوریها بوده و قابلیت یکپارچگی مناسبی را درخود دارند
ERP-6 باعث افزایــش قابلیتهای نظیر برونســپاری، همکاریهــای بین شــرکتی، مدیریت روابط با مشتریان و یا سرمایه گذاری مشترک در سازمانها میگردد.
۷ -ارتقــاء کیفیت فرآینــد تصمیمگیری با عنایت به اســتفاده از ســامانه های پشتیبان تصمیم ( Decision Support System DSS) و هوش تجاری
۸-کاهش سطح موجودی و افزایش کنترل بر موجــودی در انبارها اعم از انبارهای مواد خــام، قطعات، محصول و پــای کار، یکی از مهمترین ســودمندی های ERP میباشد، زیرا بــا قابلیت برنامه ریزی امکان ســفارش مــوارد فوق در زمــان مورد نیــاز و کنترل موجودی در آنها میسر میگردد
۹- افزایــش کنترل هــای مالــی و امکان مشاهده و تصحیح گلوگاه های سازمان، یکی دیگر از منافع استقرار ERP میباشد
۱۰- تمامی مــوارد فــوق منتهی به کاهش هزینــهای نیــروی کار و به تبع آن کاهش بهای تمام شده محصول و یا خدمات میگردد
۱۱- افزایــش ســرعت در اخــذ نظریــات مشــتریان، ردیابی علل وقوع اشکاالت منجر به پاسخ ســریعتر به نیازهای بازار و به تبع آن امکان رقابت بهتر در بین رقبا میگردد.
۱۲- یکــی دیگر از نقاط بســیار پررنگ در اســتقرار سیســتمهای ERP اســتفاده از قابلیتهای برنامه ریزی آنها اســت، به عنوان مثــال قابلیــت برنامه ریزی مــواد و تولید، برنامه ریزی اقدامات پیشــگیرانه و تعمیرات تجهیزات، برنامه ریزی آموزش حین خدمت نیروهــا، برنامه ریزی تامیــن و توزیع منابع، برنامه ریزی ارائه خدمــات رفاهی و درمانی و صدها قابلیت مشــابه دیگر. نکته بســیار پراهمیت در استقرار سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان پیچیدگی اینگونه سیستم ها اســت، اما آنچه که گاها فراموش میگردد اینست که سادگی دلیل روی آوردن صنایع به ERP نیست بلکه استفاده از قابلیتهای منحصر به فردی چون محاســبه بهای تمام شده محصول و یا خدمات، کاهش موجودی و کنترل موثر انبارها، کاهش بهای محصول و خدمات، ارتقاء ســرعت فرآیند، یکپارچگی بیشــتر با تکنولوژیهــای روز دنیــا مانند RFID ،سیســتمهای اتوماســیون صنعتی و از همــه مهمتر قابلیــت برنامه ریزی نظیر برنامه ریــزی تولیــد، مواد، فــروش، خرید، آموزش، نگهداری و تعمیرات و … می باشــد که در ســایر گونه های سیستمها، ناممکن و یا ناقص رخ میدهد.
علیرضا بزرگمهری دبیر و نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های نرم افزاری

دیدگاهتان را بنویسید

ملاحظه کنید

نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع تولید شیشه با همکاری انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا) و انجمن صنفی صنعت شیشه

نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع تولید شیشه با همکار…