رویدادهای گذشته - 4 هفته پیش

پاسخی بگذارید

ملاحظه کنید

محسن لطیفی :رئیس کارگروه ERPانجمن آشنا ،از اهداف کارگروه ERPمی گوید.

به گزارش روابط عمومی انجمن آشنا ،محسن لطیفی عضو هیات مدیره انجمن آشنا و رئیس کارگروه ERP ا…